Условия за ползване на сайта

Условия за ползване на сайта

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА БИЗНЕС по ПАНТОФИ собственост на The Fox and The Little Prinze LTD.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между The Fox and The Little Prinze LTD, наричано по-долу The Fox and The Little Prinze Ltd , от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://biznespopantofi.com (наричани по-долу Потребители), от друга.

The Fox and The Little Prinze LTD е компания, регистрирана по законодателството на Обединеното Кралство.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта https://biznespopantofi.com (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на https://biznespopantofi.com всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на The Fox and The Little Prinze LTD и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от The Fox and The Little Prinze LTD, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребители ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и The Fox and The Little Prinze LTD.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

 1. Услугите, предоставяна от The Fox and The Little Prinze LTD на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.
 2. The Fox and The Little Prinze LTD e електронен магазин, достъпен на сайта https://biznespopantofi.com , чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и изработка на индивидуализирани подаръци и доставка на предлаганите от стоки. The Fox and The Little Prinze LTD

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

 1. The Fox and The Little Prinze LTD идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на superhosting и на IP адреса на Потребителя.
 2. The Fox and The Little Prinze LTD има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях идентификация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от The Fox and The Little Prinze LTD
 3. The Fox and The Little Prinze LTD полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на идентификацията- предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 4. При предоставяне на лични данни чрез имейл, по телефон или друг начин, доброволно представяна от Потребителя, The Fox and The Little Prinze LTD обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
 5. Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за The Fox and The Little Prinze LTD възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
 6. The Fox and The Little Prinze LTD събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за The Fox and The Little Prinze LTD.

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.

 1. Потребителят може да се идентифицира като попълни съответната електронна форма за идентификация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на The Fox and The Little Prinze LTD , да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.
 2. При идентификацията Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на The Fox and The Little Prinze LTD , чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. The Fox and The Little Prinze LTD може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на The Fox and The Little Prinze LTD по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
 3. При попълване на заявлението за идентификация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на The Fox and The Little Prinze LTD данни. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на идентификацията, са верни, пълни и точни. В случай на предоставяне на неверни данни The Fox and The Little Prinze LTD има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите.
 4. Споделяне на Данни и предоставяне на Информация на Трети Страни

  “В хода на извършване на транзакции чрез www.biznespopantofi.com, може да се наложи да споделим определена информация за клиентите с финансови институции от трети страни, включително, но не само, банки и услуги за обработка на плащания като Revolut, с цел верификация на плащанията, предотвратяване на измами и спазване на законови задължения. Тази информация може да включва, но не се ограничава до, имена на клиенти, контактна информация, детайли по транзакцията и друга съответна информация.

  Ние сме ангажирани с гарантирането на поверителността и сигурността на информацията на нашите клиенти. Така, всяко споделяне на лични данни с трети страни ще се извършва в строго съответствие с приложимите закони за защита на данните, включително GDPR и Закона за защита на данните на Обединеното Кралство от 2018 г. Ще споделим само необходимата информация, изисквана за конкретната цел и ще гарантираме, че третите страни спазват подобни стандарти за защита на данните.

  Като се съгласите с тези Общи условия и извършвате транзакции на нашия уебсайт, Вие давате съгласието си за това необходимо споделяне на информация с финансови институции от трети страни за посочените по-горе цели. Ние няма да споделим вашата информация с трети страни за маркетингови цели без Вашето изрично съгласие.

  Моля, имайте предвид, че можем да актуализираме тези условия от време на време, за да отразим промени в нашите практики или законови задължения. Препоръчваме Ви редовно да преглеждате този раздел за най-актуална информация относно нашите практики за поверителност.”

ПОРЪЧКА

 1. Потребителите използват уебсайта на The Fox and The Little Prinze LTD, за да сключват договори за покупко-продажба и изработка на предлаганите от The Fox and The Little Prinze LTD стоки в електронния магазин.
 2. Поръчките се извършват чрез интернет страницата, имейл, online чат, Скайп, Вайбър, Фейсбук Потребителите следва да посочат:
  • кой продукт са избрали (стандартно или експресно), код на продукта
  • да прикачат снимки, текстове, лога и др. и да опишат идеята за визия.
  • дават име и телефон за връзка
  • дават адрес при доставка с куриер
  • посочват повод за подаръка (това ще помогне при изработката на дизайна)
 3. След извършване на заявката Потербителите получават предложение за визия.
 4. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от The Fox and The Little Prinze LTD
 5. The Fox and The Little Prinze LTD си запазва правото да откаже поръчката поради липса напоръчаната стока или друга причина по негова преценка.
  1. Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената.
  2. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.
  3. Времето за доставка на продуктите и курсовете не се включва във времето за изработка.
 6. При закупуване на продукт, който включва месечни вноски или абонамент, продуктът или достъпът до него се предоставя само при пълно заплащане на цената на продукта. Ако продуктът е дигитален курс и вноските бъдат спрени, Потребителят губи достъпа си до дигиталния си курс.

ЦЕНИ

  1. Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на The Fox and The Little Prinze LTD към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
  2. Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
 1. The Fox and The Little Prinze LTD си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
  1. The Fox and The Little Prinze LTD може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от The Fox and The Little Prinze LTD . Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
  2. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

ПЛАЩАНЕ

 1. Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.
  1. Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На https://biznespopantofi.com не е възможно плащане чрез наложен платеж или по банков път.
 2. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
 3. The Fox and The Little Prinze LTD не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на The Fox and The Little

ДОСТАВКА

  1. Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на https://biznespopantofi.com.
  2. Преди изпращане на поръчаната стока, The Fox and The Little Prinze LTD има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
  3. The Fox and The Little Prinze LTD не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
  4. В случаите, когато е уговорено предварително плащане, поръчката се изпраща 1-2 дни след получаване на плащането. Ако Потребителят иска поръчката му да пристигне преди определена дата, той изпраща запитване дали това е възможно.
 1. Доставката на стоките се извършва от куриер, който носи изцяло отговорността за точното изпълнение на доставката.
  1. Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.
  2. Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.
  1. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:
   • за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката
 2. за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.
 1. При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на The Fox and The Little Prinze LTD или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Потребителя телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Потребителят може да получи доставката.
 2. При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за продажба от разстояние автоматично се разваля.
  1. При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.
  2. Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.
  3. The Fox and The Little Prinze LTD си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

The Fox and The Little Prinze LTD има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на The Fox and The Little Prinze LTD включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на The Fox and The Little Prinze LTD или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на The Fox and The Little Prinze LTD, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 2. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на The Fox and The Little Prinze LTD , The Fox and The Little Prinze LTD има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 3. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на The Fox and The Little Prinze LTD.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на The Fox and The Little Prinze LTD или прекратяване поддържането на уебсайта му.
 2. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
 3. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. The Fox and The Little Prinze LTD се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
 2. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми The Fox and The Little Prinze LTD в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея
 3. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Европейския Съюз.

Invite & Earn

X
Signup to start sharing your link
Signup